Artykuły - Leczenie bólu


 • Znieczulenie zewnątrzoponowe

  2013-02-24

  Autor: Piotr Mieszczański,

  Znieczulenie zewnątrzoponowe (ZO) jest rodzajem blokady centralnej, wykorzystywanej nie tylko w znieczuleniu zabiegów operacyjnych, ale przede wszystkim w leczeniu przeciwbólowym po operacji. Poniższy artykuł opisuje podstawowe aspekty tej metody znieczulenia.

  Więcej »
 • Leczenie przeciwbólowe po zabiegach w trybie chirurgii jednego dnia

  2012-05-10

  Autor: Rafał Gryszkiewicz,

  W chirurgii jednego dnia największą zaletą dla pacjenta, a największą wadą dla lekarzy jest krótki czas obserwacji chorego po operacji. W momencie wypisu należy przewidzieć możliwe komplikacje, które mogą dopiero wystąpić, w tym pojawienie się bólu pooperacyjnego po ustąpieniu działania środków znieczulających, będącego główną przyczyną przedłużonego pobytu w ośrodku po zabiegu [1]. Celem skutecznej i obarczonej minimalnymi działaniami ubocznymi redukcji bólu jest zarówno komfort pacjenta, jak i przyspieszenie procesu rehabilitacji [2].

  Więcej »
 • Przetrwały ból pooperacyjny

  2011-12-16

  Autor: ,

  Streszczenie

  Przetrwały ból pooperacyjny (ang. chronic post-surgical pain – CPSP) to jedno z najczęściej występujących powikłań po operacjach chirurgicznych. W odpowiedzi na powtarzaną stymulację nocyceptywną dochodzi do zmian w czynności obwodowego i centralnego układu nerwowego. Określono przed-, śród- i pooperacyjne czynniki ryzyka. Techniki anestezjologiczne mogą zmniejszyć częstość występowania przetrwałego bólu pooperacyjnego.  

  Więcej »
 • Ocena skuteczności zwalczania bólu pooperacyjnego w placówkach objętych programem „Szpital bez bólu” streszczenie

  2011-12-13

  Autor: ,

  Wstęp. Ból pooperacyjny stanowi podstawową obawę przedoperacyjną u większości pacjentów. Jego skuteczne uśmierzanie prowadzi do poprawienia satysfakcji pacjenta oraz obniżenia kosztów leczenia. Sposobami poprawy przeciwbólowego postępowania pooperacyjnego są m.in. edukacja pacjenta, zapewnienie komfortu snu i wypoczynku, stworzenie atmosfery zaufania do personelu oraz doskonalenie kompetencji i wiedzy zespołu leczącego dotyczących bólu. Wszystkie te założenia mają szansę na pełną realizację w placówkach posiadających certyfikat „Szpital bez bólu”. Celem pracy była ocena skuteczności zwalczania bólu pooperacyjnego w placówkach posiadających certyfikat „Szpital bez bólu”. Materiał i metody. Badaniem objęto 4 oddziały chirurgiczne, posługując się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem polskiej wersji standaryzowanej „Skali Klinicznych Wskaźników Jakości Postępowania z Bólem Pooperacyjnym”. Łącznie zbadano 208 pacjentów. Wyniki. Analiza przyjętych wyznaczników efektywności walki z bólem pooperacyjnym, z wykorzystaniem testu Kruskala-Wallisa i porównań wielokrotnych, wykazała różnice istotne statystycznie pomiędzy szpitalem nieposiadającym certyfikatu oraz szpitalem o najdłuższym okresie jego posiadania. Wnioski. 1. Posiadanie przez placówkę certyfikatu „Szpital bez bólu” przyczynia się do doskonalenia działań zwalczania bólu pooperacyjnego. 2. Dłuższe funkcjonowanie w ramach standardów postępowania istotnych dla utrzymania akredytacji zwiększa skuteczność zwalczania bólu pooperacyjnego. 3. Osoby, które kierowały się przy wyborze placówki jej udziałem w programie „Szpital bez bólu” cechowały się znacznie większą satysfakcją z leczenia bólu od pozostałych respondentów.

  Więcej »
 • Formy podawania leków opioidowych

  2011-10-20

  Autor: Joanna Gładczak,

  Ból jest nieodłącznym towarzyszem leczenia operacyjnego. Przełom w leczeniu bólu okołooperacyjnego nastąpił w 1809 roku kiedy to po raz pierwszy wprowadzono opium do łagodzenia bólu podczas zabiegu. Od tego czasu postęp farmakoterapii umożliwił uśmierzenie bólu zarówno podczas operacji, jak i po jej zakończeniu.

  Więcej »
  leki opioidowe, opioidy, ból
 • Terapia przeciwbólowa we wstrząsie

  2011-10-18

  Autor: Joanna Gładczak,

  Ból pooperacyjny może być powodem zaburzeń funkcji wielu układów. Może mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe działanie układu oddechowego, układu krążenia, układu  pokarmowego, czy mięśni. Zmiany te mogą prowadzić do zwiększenia częstości  powikłań pooperacyjnych, w tym nawet do rozwoju wstrząsu.

  Więcej »
 • Ból neuropatyczny – diagnostyka i postępowanie

  2011-10-08

  Autor: Agnieszka Barchnicka,

  Ból neuropatyczny jest spowodowany zaburzeniem czynności albo uszkodzeniem ośrodkowego, obwodowego lub współczulnego układu nerwowego. Wśród przyczyn bólu neuropatycznego wymienia się uraz lub schorzenie obejmujące obwodowy lub ośrodkowy układ nerwowy. Szacuje się, że około 30% pacjentów z chorobą nowotworową cierpi z powodu bólu neuropatycznego. Ten rodzaj bólu występuje także u pacjentów z zaawansowaną cukrzycą, miażdżycą, po przebytych zabiegach operacyjnych (np. ból fantomowy) a także jest konsekwencją niektórych chorób zakaźnych (półpasiec).


  Więcej »
  ból neuropatyczny
 • Ból fantomowy

  2011-10-08

  Autor: Agnieszka Barchnicka,

  Ból fantomowy należy do specyficznych form dolegliwości bólowych odczuwanych po całkowitej lub częściowej utracie różnych części ciała (kończyny, narządów trzewnych, gruczołu piersiowego, języka, ucha lub oka).

  Więcej »
  ból fantomowy, amputacja

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja medi-ACCESS

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulaminy mediPORTALS.pl >>

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>